W ramach opracowań środowiskowych związanych z wykorzystaniem energii zajmujemy się także opracowaniem aktualizacji założeń zapotrzebowana na ciepło, gaz i energię. Prace podejmujemy  zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 2012.1059). W ustawie możemy przeczytać, że obowiązkiem gminy  jest opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zawiera:

– ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

– przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

– możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

– zakres współpracy z innymi gminami.

działający palnik gazowy

Etapy opracowywania
planu zapotrzebowania na ciepło, gaz i energię

 

W ramach sporządzania planu zapotrzebowania w ciepło, gaz i energię na początku dokonujemy dokładnej charakterystyki regionu, w tym uwarunkowań społeczno-gospodarczych, lokalizacji oraz warunków naturalnych (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i potencjału danej gminy). Następnie przyglądamy się aktualnej infrastrukturze z uwzględnieniem demografii oraz potencjału rozwoju gospodarczego.

W ramach sporządzania planu starannie weryfikujemy możliwości i zakres współpracy z lokalnym samorządem oraz przedsiębiorstwami energetycznymi i innymi podmiotami związanymi z wytwarzaniem i dostarczaniem ciepła, gazu i energii elektrycznej w danej gminie. W ramach współpracy z jednostką samorządu terytorialnego ustalamy przede wszystkim to, czy zatrudnia ona specjalistę energetyka (wiele małych gmin nie może sobie na to pozwolić, w takim przypadku szukamy innych rozwiązań). Potem, w ramach możliwości finansowych i infrastrukturalnych gminy, opracowujemy plany projektów modernizacyjnych. Przyglądamy się także obecnym płatnościom za energię, gaz i ciepło i w razie potrzeby opracowujemy rozwiązania oszczędnościowe, na przykład zmianę taryfy. W tym względzie bardzo ważna jest współpraca z firmami z branży energetycznej, działającymi na badanym terenie. Dzięki niej możemy poznać plany inwestycyjne oraz zakres i rodzaj planowanych modernizacji.

Obecnie rozwój elektromobilności w perspektywie lokalnej nie wygląda zadowalająco – elektryczne autobusy funkcjonują tylko w pięciu największych polskich miastach i to w niezbyt zawrotnej ilości 31 sztuk. Jednak będzie lepiej – część dużych programów już jest w trakcie realizacji. Do 2020 roku rząd ma w planach wydatek rzędu 19 mld złotych na rozwój elektromobilności. Nie chodzi wyłącznie o zakup autobusów dla gmin, ale co równie istotne o rozwój odpowiedniej infrastruktury, w tym rozbudowania sieci stacji ładowania pojazdów. Gminy i inne zainteresowane podmioty tworzą w tym celu także klastry, mające usprawnić ten proces modernizacji. Jednym z twórców klastra na rzecz rozwoju elektromobilności jest znana polska firma Solaris. Także ministerstwa i gminy z kilkudziesięciu polskich miast podpisały już porozumienie w ramach rozwoju elektromobilności.

słup elektryczny na tle zachodzącego słońca

Następnym krokiem jest sporządzenie bilansu zapotrzebowania na ciepło, gaz i energię, z uwzględnieniem rozkładu zużycia na poszczególne sektory, w tym gospodarstw domowych i rolnych, oświetlenia ulic, użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Każdy z tych sektorów wymaga innego podejścia do opracowywanego tematu, dlatego dalej skupiamy się na opracowywaniu konkretnych planów, związanych z planowanymi procesami modernizacyjnymi.

W końcu sporządzamy także dokładną dokumentację na temat aktualnego stanu systemów ciepłowniczych, gazowniczych oraz elektroenergetycznych.

W ramach pracy nad obecnym stanem tych systemów bierzemy pod uwagę także stopień zanieczyszczenia środowiska. Pozwala nam to zanalizować skalę problemu z jakim boryka się gmina. Po zebraniu tych wszystkich danych możemy zaproponować danej jednostce samorządu terytorialnego zarówno zmiany pod względem projektów oszczędnościowych, jak i ewentualne inwestycje w odnawialne źródła energii. Ze względu na takie czynniki jak:

  • coraz wyższe opłaty za energię nieodnawialną,
  • możliwości dotacji na inwestycje w ramach OZE,
  • wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza w Polsce,
  • troskę o dobro mieszkańców,
  • potencjał gospodarczy regionu,

bardzo dużą uwagę przykładamy do maksymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego regionu. Opracowujemy szereg rozwiązań modernizacyjnych i przedstawiamy, które mają w danej gminie największe szanse powodzenia oraz są najlepiej dopasowane do jej uwarunkowań.