W ramach usług energetycznych Assiduus Energia oferuje swoim klientom przygotowanie odpowiednich opracowań technicznych i analiz stanu budynku. Są one czasami obligatoryjne, ale czasami po prostu lepiej je wykonać przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wprowadzaniem ulepszeń energetycznych. Dzięki takiej wcześniejszej analizie i prognozom można uniknąć błędów logistycznych i o wiele sprawniej przeprowadzić modernizację nieruchomości lub remont.

fachowiec przeprowadza audyt termomodernizacyjny

Czym jest audyt termomodernizacyjny

Audyt termomodernizacyjny polega na zebraniu kompleksowych informacji dotyczących energetyki cieplnej budynku. Dzięki tym informacjom można w sposób efektywny wprowadzić zmiany redukujące utratę ciepła w budynku. W ramach tych prac sprawdzane są po pierwsze instalacje, w tym centralne ogrzewanie oraz podgrzewania wody. W niektórych przypadkach sugeruje się także wymianę instalacji oświetleniowej oraz zmianę źródeł energii. Po drugie weryfikacji podlega stan techniczny budynku, w tym szczelność okien i drzwi oraz izolacja i ocieplenie ścian i dachów.

Audyt termomodernizacyjny wykonywany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku. W rozporządzeniu podane są szczegółowe informacje dotyczące:

  • warunków technicznych, jaki dany budynek musi spełniać (w tym stopnia przenikalności i ich usytuowania);
  • elementów, z jakich powinien składać się ten rodzaj audytu (w tym między innymi stanu technicznego budynku w danym momencie oraz przewidywanego stanu po modernizacji).

Cele audytu termomodernizacyjnego

Audyt termomodernizacyjny przeprowadzany jest głównie z perspektywą wykonania odpowiednich prac, które mają skutecznie poprawić izolację cieplną budynku.  W tym celu audyt zawiera pełną charakterystykę cieplną budynku oraz szacunkowy koszt różnych wariantów inwestycji wraz z wyborem optymalnego rozwiązania dla konkretnego przypadku.

Audyt termomodernizacyjny realizowany jest w celu:

– przyznania dotacji,

– przyznania premii termomodernizacyjnej,

– wyznaczenia charakterystyki cieplnej budynku,

– oszacowania kosztów różnych wariantów inwestycji i wyboru optymalnego rozwiązana, wyznaczenia charakterystyki cieplnej budynku,

– uzyskania dofinansowania w ramach programów unijnych oraz programu Czyste Powietrze.

Z pewnością dużą dodatkową zaletą przeprowadzenia tego audytu jest możliwość uzyskania dotacji termomodernizacyjnej lub premii. Ze względu na kompleksowy charakter naszych usług energetycznych oferujemy swoim klientom pełne wsparcie także podczas składania wniosków o odpowiednie dofinansowanie prac termomodernizacyjnych, wraz z wyszukiwaniem odpowiednich programów, zbieraniem kompletu dokumentów oraz wypełnianiu odpowiednich formalności w związku z obowiązkiem rozliczenia projektu.

projekt audytu remontowego

Charakterystyka i funkcje audytu remontowego

Audyt remontowy pozwala zebrać konkretne informacje na temat budynku w celu wprowadzenia w nim odpowiednich ulepszeń. W ramach tego celu audyt ten musi zawierać dane techniczne i ekonomiczne remontu oraz jego zakres, wraz z prognozami dotyczącymi efektów wprowadzanych ulepszeń. Audyt wykonywany jest przez specjalnie uprawnionego do tego audytora, który zbiera odpowiednie dokumenty na temat stanu budynku i jego wyposażenia lub sam analizuje ten stan, jeżeli właściciel nieruchomości nie posiada aktualnego kompletu dokumentacji. W ramach prac zalecanych w dokumentacji audytu remontowego można wykonywać ulepszenia budynków wielorodzinnych związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym wymianę okien, drzwi oraz budowę lub modernizację instalacji oraz urządzeń użytkowych w budynku.

Audyt remontowy może służyć za podstawę w ubieganiu się o dofinansowanie. Bez wcześniej sporządzonej profesjonalnej dokumentacji ubieganie się o dodatkowe środki pieniężne, pozwalające sfinansować remont nieruchomości jest niemożliwe. Audyt pozwala ubiegać się o premię na remont budynków wielorodzinnych, z których mogą korzystać zarówno osoby fizyczne jak i spółdzielnie i określone rodzaje wspólnot mieszkaniowych. Aby uzyskać premię na remont musi być także spełniony szereg warunków, w tym:

  • prognozy dotyczące remontu muszą wykazywać, że prace przyniosą określony w ustawie poziom efektywności;
  • remont nie może dotyczyć minimalnych kosztów ale też nie może przekraczać potencjalnych kosztów wybudowania podobnej nieruchomości;

należy wykazać na podstawie audytu, że prace przyniosą określony w ustawie spadek zużycia energii.