Audyt energetyczny pozwala w spójny i klarowny sposób zebrać kompleksowe dane na temat bilansu energetycznego w danym przedsiębiorstwie, bądź w budynkach w obrębie jednego przedsiębiorstwa. W przypadku dużych firm, których dokładna charakterystyka określona jest w ustawie, ma on charakter obligatoryjny. Audyt energetyczny w ramach dopełnienia tego obowiązku ustawowego pomaga uniknąć przedsiębiorcy 5% kary. Nie oznacza to jednak, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie wykonują audytów w ramach dobrowolnej działalności. Dobrowolne wykonanie tego typu audytu pozwala rozpocząć proces wprowadzania modernizacji i zmian oszczędnościowych, które w sposób długotrwały i skuteczny mogą wpłynąć na poprawę wyników w obrotach firmy.

osoba mierzy poziom zużycia energii

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny?

W ramach deregulacji prawnej nie ma jasno sprecyzowanych wymagań odnośnie tego, kto powinien tego typu audyt przeprowadzać. Jednak z oczywistych względów takie działanie zleca się profesjonaliście – dzięki temu mamy pewność, że otrzymujemy miarodajne wyniki, wszystkie niezbędne elementy budynku zostają zweryfikowane, a prognozy i zalecenia dotyczące poprawy stanu energetyki przyniosą określone efekty. Nasi doradcy energetyczni posiadają odpowiednią wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie, dzięki któremu wykonują audyty energetyczne zgodne z realnymi potrzebami zleceniodawcy.

W praktyce audyt energetyczny trwa od miesiąca do nawet pół roku. Wszystko zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, jego wielkości oraz rodzaju i stanu budynku. Pomimo tego, że siedziba firmy Assiduus Energia mieści się na terenie Warszawy, to współpracujemy z klientami z całego kraju. Naszymi klientami są zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z sektora MŚP. Warto tutaj zwrócić uwagę, że także osoby fizyczne mogą wykonać audyt domów wolnostojących w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. Podobnie audyt energetyczny może być przeprowadzony w dużych gospodarstwach rolnych (zarówno w budynkach mieszkalnych jak i w pomieszczeniach gospodarczych) i także może on być objęty odpowiednim finansowaniem zewnętrznym.

doradca prezentuje projekt audytu energetycznego

Jak wygląda audyt energetyczny?

Sama treść audytu energetycznego powinna zawierać dwa podstawowe elementy – bilans energetyczny przedsiębiorstwa oraz zalecenia odnośnie ewentualnej poprawy energetycznej.

Audyt energetyczny pozwala:

– dopełnić obowiązek ustawowy (brak 5% kary),

– przedstawić bilans energetyczny przedsiębiorstwa,

– ustanowić punkt wyjścia do audytu efektywności energetycznej.

Posiadamy metodologię opracowaną w jednym, zwięzłym dokumencie, które opiera się o normy prawne odnoszące się do wykonywania audytów energetycznych. Pozwala ona w sposób czytelny zaprezentować klientowi zarówno wnioski z przeprowadzonych prac jak i stworzyć odpowiednie zalecenia, które po wdrożeniu przyniosą prognozowane efekty w postaci oszczędności na rachunkach za energię.

Nasze działania w ramach audytu energetycznego polegają na kilku krokach:

  • wizycie wstępnej (w tym punkcie ustalane są ogólne cele i warunki sporządzenia audytu, jak i termin jego wykonania oraz role pełnione podczas wykonywania prac);
  • spotkaniu rozpoczynającym (na spotkaniu w zwięzły sposób zostają zaprezentowane poszczególne działania i obowiązki uczestników w ramach prowadzonego audytu oraz wyjaśnione zostają jego cele);
  • zbieraniu danych (dane te dotyczą zarówno aktualnego stanu zarządzania energią, jak i wszelkich dostępnych danych historycznych, mogących pomóc w odtworzeniu ogólnych procesów);
  • wizji lokalnej obiektu (mającej służyć zbieraniu danych, potrzebnych do późniejszych analiz; dane te tworzone są na podstawie kontroli samego obiektu jak i systemów energetycznych wewnątrz niego);
  • sporządzeniu analizy (analiza pozwala zgrupować zebrane dane w celu późniejszego wyciągnięcia wniosków z aktualnego stanu budynku; w ramach analizy tworzy się charakterystyki dotyczące aktualnego stanu zużycia energii oraz bilansu energetycznego);
  • wykonaniu raportu (raport, poza streszczeniem z wykonywanych działań i ich efektów, zawiera również zestaw możliwych do wykonania zmian w tym zalecane przez audytorów energetycznych najbardziej efektywne zmiany);
 • spotkaniu końcowym, które ma charakter podsumowujący całe przedsięwzięcie.

Szczegółowa metodologia jest dostępna w pliku: audyt energetyczny.

Audyt energetyczny jest punktem wyjścia do wykonania audytu efektywności energetycznej. Ten drugi z kolei umożliwia zarówno wprowadzenie określonych zmian oszczędnościowych w zużyciu energii, jak i otrzymanie odpowiedniego dofinansowania na nie. Zachęcamy do zapoznania się z resztą naszych usług doradztwa energetycznego, ponieważ często jest tak, że dopiero kiedy wprowadzimy pewien kompletny pakiet działań, przyniesie to dla nas najbardziej widoczne zmiany oszczędnościowe w ramach zarządzania energią. Na przykład w marcu 2018 istniała możliwość otrzymania dofinansowania dla dużego przedsiębiorstwa na podstawie audytu zgodnego z ustawą OZE. Audyt energetyczny jest także punktem wyjścia do wprowadzenia ISO 50001.